Pàgines

divendres, 1 de juliol de 2016

ESQUERRA DE MENORCA PRESENTA DAVANT EL CONSELL INSULAR DE MENORCA UN TOTAL DE 12 PROPOSTES AL PROJECTE DE PLA D’USOS DEL CONVENT DE SANT DIEGO.

Atesa l’obertura d’un període perquè es puguin fer propostes i suggeriment a la inicial projecte de Pla d’Usos del Convent de Sant Diego d’Alaior, en una fase de participació ciutadana que valorem positivament, l’organització insular d’Esquerra de Menorca ha fet arribar dotze propostes, que tenen a veure amb la gestió, la participació, la finalitat pública del centre cultural, el finançament pel que condiciona als usos que podrà oferir, així com la distribució dels espais a partir dels usos principals.


Adjuntem les propostes a aquesta nota:

1) Previsió de pressupost anual segons usos
Els usos que es doni a l’immoble marcaran també els costos de
funcionament i manteniment; per tant, aquest Pla d’Usos hauria de completar-se amb un estudi del pressupost anual de manteniment i funcionament del Convent de Sant Diego, amb variables segons els usos que finalment es determinin, ja que pot afavorir la presa de decisions sobre aquest.
Si finalment es decideix, com es proposa, que la gestió del Convent de Sant Diego i de la Sala de Cultura de l’Església de Sant Diego sigui conjunta, el pressupost haurà de contemplar també el manteniment i funcionament d’aquesta darrera, ara de titularitat municipal

2) Previsió de finançament
El Pla també hauria de preveure els compromisos de finançament, atès que en moltes ocasions, o bé: la previsió d’usos no és coherent amb el finançament real possible, o bé la falta de compromís sobre el finançament impedeix desenvolupar els projectes. En aquest sentit, el Pla d’Usos hauria de preveure la generació d’ingressos, tant aquells que provinguin de les visites turístiques o rendiment d’usos comercials, com els de les aportacions de les tres institucions que s’haurien d’implicar en el manteniment i funcionament del centre.

3) Naturalesa de les col·leccions.
Pel que fa a la naturalesa de les col·leccions, que, per les circumstàncies que s’expliquen en la proposta de podrien constituir un museu, sí que trobem que és una idea a explorar la de que es constitueixi com un centre depenent del Museu de Menorca, sobretot per assegurar també el seu caràcter insular.

4) Separació d’espais
En la lògica de la previsió d’usos, es presenta una planta baixa multicultural, amb usos puntuals, tant interiors (en les sales polivalents, com exteriors, en el pati), amb usos comercials complementaris, com cafeteria, botiga de records i productes culturals. Hem de creure que l’accés a tota aquesta planta sigui públic i gratuït, i així els visitants poden gaudir d’una contemplació general del bé.
Com que els horaris d’ús de la planta baixa poden ser molt diferents als de la planta primera i planta segona, s’hauria de poder separar completament el funcionament dels dos espais per evitar que un condicioni l’altre.

5) Magatzem a planta baixa.
Si la planta baixa es dedica principalment a exposicions temporals, concerts, conferències, projeccions, etcètera, farà falta un espai de magatzem més suficient i adequat, de fàcil accés per tot l’equipament museogràfic temporal, i per les pròpies activitats que s’hi desenvolupin (escenari, il·luminació, so, cadires, etc.)

6) Oficina d’Informació Turística
La planta baixa, o en menor mesura les cambres que donen al carrer de ses escoles, es podria habilitar com oficina d’informació turística, a càrrec de l’administració competent. Si el Convent funciona com esperam com un atractiu de visita, la pràctica totalitat dels visitants que passin per Alaior hi aniran, per això crèiem que és un indret indicat per situar-la. Per altra banda, els visitants solen cercar una oficina d’informació turística quan arriben a una ciutat, i d’aquesta manera també s’afavoriria l’accés dels visitants al convent.

7) Completar l’adquisició de l’immoble.
Com bé sabem, una part important de l’immoble és encara de propietat privada. De fet, la proposta de Pla d’Usos només es contempla per aquells espais que han estat adquirits per l’administració. Per tant, el Pla d’Usos hauria de preveure un procés temporal de completar la propietat pública de l’immoble i els usos que es donarien a aquests nous espais, perquè sigui compatible amb el què es planifica ara.

8) Definir un ús únic a l’espai museístic o expositiu.
De cara a la projecció del Convent de Sant Diego com a objecte de visita turística, a part de la que ja es pot fer amb la primera contemplació d’un bé arquitectònic i històric, és necessari marcar un sol ús principal, que sigui realment el pol d’atractiu, tant per la ciutadania local com pels visitants. Pens que si és creen diversos centres d’interès en un espai de reduïdes dimensions si atenem als usos que es pretenen, finalment aquest no tengui la personalitat pròpia necessària

9) Espai gastronòmic
En aquest sentit no estam d’acord en dedicar la segona planta i l’altell a un Centre de Cultura gastronòmica. Per començar, el projecte no està definit, ni quantificat. Per continuar, no sembla que un centre de cultura gastronòmica sigui comprensible a una segona planta d’un edifici catalogat; per últim, l’ús s’allunya de tots els usos que han anat recollint el consens en les fases prèvies de participació.
Si fa uns mesos s’havia començat a crear un restaurant en aquesta segona planta, sense coneixement de ningú, sense escoltar ningú, ara es pot entendre que el restaurant hi serà però amb un altre nom, i si no és de manera immediata, sí que ho pot ser a la llarga.

10) Espai museístic o expositiu. Exposicions etnològiques
Inicialment, l’espai es va plantejar com a Museu Etnològic Insular, i si no anem errats així es determina en el Pla Territorial Insular. La previsió es fer el museu o exposició a partir del fons Llambias, una part del qual va ser adquirit per l’Ajuntament d’Alaior. Això no obstant, hi ha dues qüestions que pensem que dificulten aquest fet: per un costat, la capacitat expositiva del centre (fins i tot si s’hi dediquessin les dues plantes) és insuficient, per altre, molts dels elements que composen aquesta col·lecció Llambias són difícilment “exposables” al Convent. En aquest sentit, crec que és més convenient pensar en un equipament destinat a exposicions temporals del fons Llambias en la primera planta, que podrien tenir una periodicitat anual, la qual cosa permetria una renovació de l’interès expositiu del centre. Si fos així, el Pla d’Usos també s’hauria de plantejar dues qüestions:


  • a) La salvaguarda, protecció i cura de la col·lecció Llambias de titularitat municipal, de manera que s’asseguri la seva cura al llarg del temps.
  • b) Completar l’adquisició, si és possible, de la totalitat de la col·lecció.11) Espai museístic o expositiu: La història de la indústria del calçat.
No hi ha dubte que la proposta té el seu interès i, segons com es realitzés, podria despertar un interès evident entre els visitants:


  • a) La seva naturalesa és coherent amb el caràcter “etnològic” de les exposicions.
  • b) La indústria del calçat defineix perfectament la història contemporània d’Alaior i de Menorca i dóna peu a un discurs expositiu més global
  • c) Els visitants, sobretot els espanyols, ja tenen una informació prèvia d’aquesta vinculació entre Menorca i Calçat 
  • d) L’exposició també podria afavorir la investigació històrica sobre la qüestió.
  • e) L’espai podria permetre una vinculació entre la visita i una certa activitat econòmica relacionada amb el calçat. És cert que, com diu la proposta, ens trobaríem en un estadi molt inicial i que és difícil concretar quina podria ser l’ocupació de l’espai, però també ho és que els usos d’han de preveure ara per evitar que les pròximes inversions en instal·lacions i equipaments sigui inservibles al cap de poc temps. En aquest sentit, i sense conèixer altres opinions, sembla que s’hauria de dedicar una planta a les col·leccions etnològiques temporals i una altra planta al “museu de la sabata”


12) Participació en l’aprovació del Pla d’Usos.
Seguint la proposta de Full de Ruta que es presenta, defensem que l’acord final sobre el Pla d’Usos compti amb la participació ciutadana efectiva, amb la presència de la representació  les entitats locals i insulars vinculades a la matèria. De la mateixa manera, aquesta presència s’ha d’assegurar en el sí de la comissió que ha de seguir la implantació correcta del Pla d’Usos.


Atentament

ESQUERRA DE MENORCA – ESQUERRA UNIDA 
30/06/2016